روز پنجشنبه میدان تحریر بغداد شاهد حضور گسترده دانشجویان جوانان عراقی بود. آنها روز دیگری از قیام قهرمانانه خود را با جنگ و گریز با نیروهای تا دندان مسلح و وحوش خامنه ای در میدان خلانی شروع کردند.


روز پنجشنبه ۲۳ آبان‌ماه ۱۳۹۸، کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک، شصت و ششمین قطعنامه محکومیت دیکتاتوری آخوندی از سوی ارگان‌های ملل متحد را، با ۸۴ رأی موافق به تصویب رساند. این قطعنامه به‌رغم تمامی تشبثات این رژیم ضد بشری و همدستان و حامیانش تصویب شد.

صفحه1 از5891