شورای وزیران اروپا دو شخص و یک‌نهاد رژیم ایران را در واکنش به حملات خنثی‌شده اخیر در خاک اروپا  نام‌گذاری تروریستی می‌کند

سایت شورای (وزیران اتحادیه ) روز ۹ ژانویه۲۰۱۹ (چهارشنبه ۱۹ دیماه) اعلام کرد: دو شخص شامل مدیر امنیت داخلی وزارت اطلاعات و امنیت رژیم ایران را به لیست تروریستی اتحادیه اروپا اضافه کرد.

این لیست گذاری توسط شورای وزیران اروپا به تصویب رسیده و بخشی از واکنش به حملات خنثی‌شده اخیر در خاک اروپاست. این تحریم‌ها از چهارشنبه به اجرا درمی‌آیند.
این شورا تدابیر محدودکننده حول آن‌ها که قبلاً لیست گذاری شده بودند به دنبال بررسی هر ۶ ماه یک‌بار را تجدید کرد و به‌این‌ترتیب لیست اتحادیه اروپا اکنون شامل ۱۵شخص و ۲۱گروه و نهاد است.
اشخاص و گروه‌ها و نهادهایی که امروز منتشر می‌شوند در معرض انجماد دارایی‌ها و سایر موجودیت‌های مالی‌شان قرار دارند. برای شرکت‌های اروپایی، فراهم کردن سرمایه‌ها و منابع اقتصادی برای این اشخاص و گروه‌ها و نهادها ممنوع شده است.
اقدامات قانونی در ۸ ژانویه۲۰۱۹ توسط شورای امور عمومی اروپا تصویب‌شده و در ارگان رسمی اتحادیه اروپا در ۹ژانویه منتشرشده است.....