فعالیتهای کانونهای شورشی در آغاز سال نو در شهرهای میهن

بهار آزادی با مریم رجوی، شعاری که کانونهای شورشی در سال ۹۸ به ثبت میدهند from Simay Azadi on Vimeo.