تظاهرات ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در اسلو

همبستگی و حمایت از اعتراضات مردم بپاخاسته علیه ظلم و چپاول حکومتی - حمایت از لیستگذای سپاه جهل و جنایت پاسداران- فراخوان به اتحادیه اروپا و نروژ برای لیستگذاری وزارت اطلاعات گشتاپوی آخوندی

تظاهرات ایرانیان آزاده در نروژ - همبستگی و حمایت از اعتراضات در شهرهای میهن

تظاهرات ایرانیان آزاده در نروژ - همبستگی و حمایت از اعتراضات در شهرهای میهن

تظاهرات ایرانیان آزاده در نروژ - همبستگی و حمایت از اعتراضات در شهرهای میهن

تظاهرات ایرانیان آزاده در نروژ - همبستگی و حمایت از اعتراضات در شهرهای میهن