شنبه ۲۸ اردیبهشت - تظاهرات جمعی از ایرانیان آزاده در آمستردام

همبستگی و حمایت از مردم بپاخاسته میهن و اعتراضات مردمی علیه ظلم و چپاول آخوندی

هلند- آمستردام- تظاهرات ایرانیان آزاده - حمایت از تظاهرات علیه رژیم آخوندی در شهرهای میهن

هلند- آمستردام- تظاهرات ایرانیان آزاده - حمایت از تظاهرات علیه رژیم آخوندی در شهرهای میهن

هلند- آمستردام- تظاهرات ایرانیان آزاده - حمایت از تظاهرات علیه رژیم آخوندی در شهرهای میهن

هلند- آمستردام- تظاهرات ایرانیان آزاده - حمایت از تظاهرات علیه رژیم آخوندی در شهرهای میهن