ضرورت تعیین هیات بین المللی برای بازدید از زندانها و زندانیان سیاسی

زندانی سیاسی علیرضا شیرمحمد علی ۲۱ ساله روز گذشته (دوشنبه ۲۰ خرداد) در زندان فشافویه (زندان مرکزی تهران بزرگ) در یک طرح جنایتکارانه از سوی رژیم آخوندی، با ضربات چاقو به طرز فجیعی به قتل رسید. مهاجمان دو تن از مزدوران رژیم در میان مجرمان خطرناک بودند. علیرضا شیرمحمدی از اهالی نازی آباد تهران از اواسط تیرماه گذشته دستگیر و به اتهامات مسخره ای مانند توهین به خمینی و خامنه ای و تبلیغ علیه نظام به ۸ سال زندان محکوم شده بود.
او از ۲۳ اسفند تا ۲۷ فروردین گذشته در اعتراض به عدم تفکیک زندانیان سیاسی از مجرمان عادی و خطرناک و عدم امنیت جانی و در اعتراض به شرایط وخیم بهداشتی و زیستی زندان در اعتصاب غذا به سر میبرد.
جان باختن علیرضا شیرمحمدعلی ضرورت توجه جامعه جهانی به وضعیت وخیم زندانها و زندانیان سیاسی در ایران را مضاعف میکند. مقاومت ایران خواستار محکومیت جنایتهای رژیم آخوندی علیه زندانیان سیاسی از سوی شورای امنیت ملل متحد و کشورهای عضو، اتحادیه اروپا، شورا و کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد و گزارشگران ذیربط و دیگر مجامع بین المللی مدافع حقوق بشر میباشد و بار دیگر بر فراخوان خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران به تشکیل یک هیئت بین المللی برای بازدید از زندانها و زندانیان سیاسی ایران تاکید میکند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۱ خرداد ۱۳۹۸ (۱۱ ژوئن ۲۰۱۹)