تظاهرات جمعی از ایرانیان آزاده در تورنتو- شنبه ۲ شهریور - محکومیت رژیم ضدبشری آخوندی، حمایت از مقاومت ایران و مردم بپاخاسته میهن.

تظاهرات در کانادا- همبستگی با مقاومت ایران و قیام مردم بپاخاسته

تظاهرات در کانادا- همبستگی با مقاومت ایران و قیام مردم بپاخاسته

تظاهرات در کانادا- همبستگی با مقاومت ایران و قیام مردم بپاخاسته

تظاهرات در کانادا- همبستگی با مقاومت ایران و قیام مردم بپاخاسته