حامیان مقاومت، ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف، سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی مجاهد و مبارز در تابستان ۶۷  توسط رژیم ضدبشری آخوندی را با برگزاری تجمع و مراسم‌ گرامی داشتند.

ژنو-  میدان ناسیونال - مقابل مقر اروپایی سازمان مللگرامیداشت سالگرد قتلَ‌عام زندانیان سیاسی در تابستان۶۷ ژنو، سوئد

گرامیداشت سالگرد قتلَ‌عام زندانیان سیاسی در تابستان۶۷ ژنو، سوئد

گرامیداشت سالگرد قتلَ‌عام زندانیان سیاسی در تابستان۶۷ ژنو، سوئد

یوتوبری- سوئد

گرامیداشت سالگرد قتلَ‌عام زندانیان سیاسی در تابستان۶۷ ژنو، سوئد

گرامیداشت سالگرد قتلَ‌عام زندانیان سیاسی در تابستان۶۷ ژنو، سوئد

گرامیداشت سالگرد قتلَ‌عام زندانیان سیاسی در تابستان۶۷ ژنو، سوئد

گرامیداشت سالگرد قتلَ‌عام زندانیان سیاسی در تابستان۶۷ ژنو، سوئد

مالمو-سوئد 

گرامیداشت سالگرد قتلَ‌عام زندانیان سیاسی در تابستان۶۷ ژنو، سوئد

گرامیداشت سالگرد قتلَ‌عام زندانیان سیاسی در تابستان۶۷ ژنو، سوئد