کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران اعلام کرد: پارازیتهای اطلاعاتی رژیم از کانالها و طرق گوناگون با پخش خبرهای مجعول به کار افتاده اند تا آمدنیوز را چیزی جدای از رژیم جلوه دهند که گویا گرداننده آن در خدمت رژیم و مأمور همین رژیم نبوده است.

مأموریت اصلی آمدنیوز در جریان قیام دیماه ۹۶ و بعد از آن اعلام تجمع و تظاهرات پوشالی در نقاط معین شده در زیر دید دوربینهای امنیتی برای شناسایی و دستگیری نیروهای قیام بود و بسیاری از این طریق قربانی شدند.
اینکه رژیم پلید آخوندی و سپاه و اطلاعات آن مهره‌ها و عوامل خود را پس از پایان تاریخ مصرف لگدمال کنند یا بلحاظ سیاسی و اطلاعاتی بسوزانند و یا مانند سعید امامی او را بکشند چیز جدیدی نیست و نمونه های زیادی دارد.
سؤال اصلی و دم خروس در این ماجرا این است که چگونه فردی که بامداد شنبه به بغداد رسیده و ۳۶ ساعت در اختیار مأموران عراقی بوده پس از تحویل به ایران در فاصله کمتر از ۲۴ ساعت برای ابراز پشیمانی سر از تلویزیون رژیم در می آورد؟ این سناریو از قبل برنامه ریزی شده است.
دستگاه امنیتی رژیم که در اسفند گذشته آمدنیوز را مصرف کرد، اکنون با نمایش و بازمصرف میخواهد از سایرین زهر چشم بگیرد. هدف از این شعبده، قدرتنمایی میان‌تهی و ارعاب بر ضد قیام است.
کسانی که به عمد تلاش میکنند آمدنیوز و گرداننده آنرا مخالف و ضد رژیم جلوه دهند، در خدمت همین رژیم هستند و مأموریت دارند نگذارند عملکرد این قبیل رسانه ها فاش و شناخته شود.
تلویزیون مزدور اجاره ای (نوریزاده) که با پول کشور دیگری اداره می‌شود از این قبیل رسانه‌هاست و در خدمت رژیم است. مزدور اجاره ای بعد از قیام ۸۸ همدست پاسدار مدحی برای آلترناتیوسازی باسمه ای تحت نظر مامور دیگری بنام جهانشاهی بود.