فعالیت‌های کانون‌های شورشی در شهرهای میهن - ۵ بهمن

 

به آتش کشیدن تصویر سردژخیم قاسم سلیمانی – اتوبان نیایش تهران – ۵بهمن