فرزندان ایران بایاد جانباختگان و شهیدان آزادی خلق و میهن شورش و نبرد بی امان را ادامه می دهند