حملات بیسابقه رژیم آخوندی به تأسیسات عظیم نفتی در عربستان و آتشسوزیهای گسترده در یکی از بزرگترین منابع پردازش انرژی جهان و عواقب آن برای حکومت ‌آخوندی، در صدر خبرهای جهان قرار گرفته است.

صفحه4 از5863