خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی درباره تحریمهای آمریکا علیه حکومت آخوندی پس از خروج این کشور از برجام نوشت، صادرات نفتی رژیم ایران به ۱۰۰هزار بشکه در روز رسیده و جنگ افروزی این رژیم در خلیج فارس و تهدید به افزایش غنی سازی اورانیوم، سایر قدرتهای جهان را به موضع آمریکا نزدیکتر میکند.

 

شهردار رودی جولیانی در مصاحبه با فاکس نیوز، راه حل مقابله با تهدید اتمی و جنگ افروزی رژیم آخوندی در منطقه را حمایت از آلترناتیو دموکراتیک رژیم آخوندی دانست.

صفحه9 از5850