هیل، نشریه کنگره آمریکا، ‌در سلسله برنامه های «ایران: داستان ناگفته» تلاشهای مخفیانه رژیم برای دستیبابی به سلاح اتمی، و نقش سازمان مجاهدین خلق و مقاومت ایران در کشف و افشای آن را مورد بررسی قرارداد.

صفحه10 از5819