ای حضرت خیرالبشر
ای پیکِ خوبِ خوش خبر
آن را که دانی این زمان
پخش است در کوی و گذر
جو اتفاقی غیر از این
آور پیامی تازه تر!

ترامپ خواهان مذاکره بی شرط با رژیم آخوندی است. خامنه ای گفته نه پیام ترامپ را می گیرد و نه او را لایق مذاکره می داند.در پاسخ به حرف های خامنه ای،ترامپ گفته این واکنش ها نشان می دهد هنوز تا رسیدن به مذاکره با رژیم حاکم بر ایران زمان زیادی لازم است(نقل به مضمون).
اینکه خامنه ای دروغ می گوید،به شدت هم دروغ می گوید، چنان روشن است که نیازی به اثبات ندارد. این پرده خوانی ها و نمایش های رو حوضی البته کسی را نمی فریبد حتی ابله ترین شیفتگان نظام و سر سپردگان خامنه ای را. اکنون برای مردم ایران آشکار است که نظام آخوندی در ضعیف ترین موضع در عمر چهل ساله اش، چه نیاز مبرمی دارد به دامنی در بیرون از ایران تا در آن چنگ بزند به امید کاستن از شتاب سرنگونی اش! و بر اساس همین نیاز در خفا چه خیانت ها که به منافع و مصالح ایرن کرده و می کند،به قول حافظ: "غافل در این خیال که تدبیر می کنند".
اما پاسخ ترامپ به یاوه های خامنه ای هم بر یک نکته برای چندین و چندمین بار نور می اندازد؛ وقتی می گوید هنوز تا رسیدن به مذاکره زمان زیادی لازم است، یعنی اینکه اگر در سینه و دلش هم موضوع تغییر رژیم آخوندی جوش بزند، سیاستش و زبان سیاسی اش همان اجتناب از رویاروئی نظامی و اتخاذ صبر توام با تحریم برای رسیدن لحظه ای است که خامنه ای همین نیمچه نمایش های خنده آور را هم کنار بگذارد و دست های تسلیم را در آستین مذاکره بالا ببرد!
این میان عده ای از شیفتگان نظام در شکل و شمایل، پوزیسیون و نیمه اپوزیسیون و اپوزیسیون، نامه سر گشاده به مردم جهان نوشته اند که: آی مردم جهان به ترامپ و خامنه ای فشار بیاورید مذاکره کنند!
من می گویم خامنه ای مذاکره نمی کند شما چرا ترامپ اهل مذاکره را می خواهید با او یک جا زیر منگنه بگذارید؟ شوخی تان گریه آور است. شاید هم دلتان از به خطر افتادن موقعیت و منافعتان(حقیقی یا خیالی) از در مرض موت افتادن رژیم می لرزد؟
ترامپ گفته دنبال تغییر نظام آخوندی نیست. عده ای از شیفتگان خجالتی و پر روی نظام،دو تا پایشان را کرده اند در یک کفش که ترامپ دروغ می گوید و می خواهد نظام را تغییر دهد.
من به شیوه تجاهل العارف از اینها می پرسم؛ از تغییر نظام درهراسید یا از تغییر نظام به دست ترامپ؟ در مورد اول حق با شماست و باید هم نگران باشید. اما در مورد دوم خیالتان راحت ؛ جز در شرائط پیش بینی نشده، تغییر نظام به دست ترامپ نه میسر است و نه مطلوبِ مبارزان آزادی خواه و استقلال طلب ایران، یعنی همان کسانی که برای شکستن کمر نظامتان کمر همت بسته اند! هشدار می دهم از این خطر آخری یعنی تغییر بنیادی و همه سویه رژیم به دست آزادی خواهان ایران، بطور جدّی و به شدت بترسید زیرا دیر و زودش نقش زیادی در تحققش ندارد!
باری، ترامپ و خامنه ای مشروط و غیر مشروط،هر وقت و هر جا، سر هر چه دوست دارند مذاکره کنند.فقط آرزوی می کنم و امیدوارم نتیجه مذاکره شان مانند نتیجه ی سازش خربزه و عسل نباشد!
سخن پایانی ام با مفت خوران و مفت بَرانی است که در تاریکی امن خودشان چمباتمه زده اند تا ترامپ کار رژیم را بسازد و به آنها " بفرمائید" بزند؛ من مخالف این نظر هستم که چون جمهوری اسلامی را جیمی کارتر آوراده ترامپ بیاید و ببردش! این می شود؛" باز آش همان آش و کاسه همان کاسه"، و با منافع ملی و استقلال ایران و رسیدن به یک دموکراسی واقعی در تناقض است!
برای مردم ایران و جهان بهترین حالت این است که رژیم آخوندی به دست مردم ایران ورافتد و شرّش از ایران و جهان کنده شود!