امروز پنجم فروردین طغیانِ طبیعت در مقابل ظلمی که طیّ چهار دهۀ اخیر از طرف حکومتی نالایق و فاسد بر آن تحمیل شده است، صحنه هایی را رقم زد که دل هر انسانی را به درد می آورد.

 

ابعاد فاجعه دلخراش سیل در بخش‌های بزرگی از فلات میهن امان به یقین ترجمان و برآیند منطقی از سیاست‌های مخرب ولی فقیه در برباد دادن فرصت ها و سرمایه های ملی برای بازسازی خرابی های ناشی از جنگ ضد میهنی می باشد.