تاریخ سیاسی جنبش های ضد استبداد یا استعمار، ملاک و اسناد معتبر و متقنی ست که برمبنای آنان می توان روی جنبش مقاومت ایران قضاوت کرد که به زعم دشمنان، حقوق بگیران استبداد حاکم تا برسد به تیله مزدوران در خدمت؛ خود را به این یا آن قدرت فروخته است و یا درحال طی مسیری الزامی و کاملا طبیعی ست؟ در اینجا به اختصار سه نمونه بین المللی را متذکر می شویم:


هنر وسیله ایست جهت بروز و بیان ارزشها و تعالی تخّیل و انگیزه ایست برای کسب نوآوری. شناخت منبع و منشأ این تخیل به کارگیری تجارب زندگی در ابعاد مختلف آن است.