با بررسی اجمالی مواضع دو سال گذشته خامنه‌ای از مقطع ضربه سنگین به سیاست ۴ دهه مماشات آمریکا و دول اروپایی و منطقه‌ای و وقوع قیام سراسری دیماه ۹۶ به‌وضوح در روضه‌های بی‌سروته و ملال‌آور خامنه‌ای پیداست که وی با تمامی قوا تلاش کرده و می‌کند که با دجالیت و دروغ و دغل و تحریف واقعیت‌های انکارناپذیر از قبول مسئولیت در قبال تمامی بحران‌ها و بن‌بست‌های کنونی رژیم که خودش بانی اول و مسئول اصلی آن است طفره برود.


 میلاد سال نو بر دوش نسیم بهاری
رسم آغازیدن رویش نو و نوین طبیعت
تولدی دوباره، پایان کهنه گی، آغازگر سالی نو
گرد و غبار روبی از روح و خویشتن خویش
تغییر و تحول به مراحل نیک تر و برتر
روشنایی بصیرت
بخود آیی وجدان
گامی بلندتر بسوی تکامل