جهش هر ستاره دنباله دار برایم همیشه تداعی عروج روح کسی به ستاره موعود خود پس از مرگ است از بس از کودکی به من گفتند، در آسمان بالادست، هرکس برای خود ستاره ای دارد که روح او پس از جدایی از جسم به آن سو پرواز و برای ابد آنجا جاخوش میکند.

صفحه5 از803