اواخر شهریورماه سالگرد نهمین سال درگذشت ستار لقایی نویسنده مبارز و دوست خوب مقاومت و مجاهدین بود. به عنوان عضوی از خانواده مقاومت، ضروری دیدم با یادآوری خاطره او، یک بار دیگر از مبارزه او با تمامیت جمهوری آخوندی حمایتهای بی دریغش از مقاومت قدر دانی کنم.با نیم نگاهی به روند تحولات در داخل و همچنین در سطح منطقه اکنون بخوبی می‌توان دریافت که عصیان مردم به‌جان‌آمده علیه بنیادگرایی به‌ویژه نوع صادراتی آن از سوی دیکتاتوری ولی‌فقیه، به بروز چشم‌اندازهایی برای تغییر در بسیاری از کشورهای همسایه و اسلامی راه برده است.

صفحه8 از826