گریز از تنگنای کهنگی مزمن اندیشه و ذهن برای تبعید‌گزین ناگزیر ایرانی چنانچه حدود چهل سال یا کمتر به نوعی اما در جنگ سیاسی جدی ـ و نه رسانه ای و مجازی ـ با رژیم آخوندی بوده و اگر نه به طور حرفه ای اما به هرحال دلمشغولی‌اش شده و کم و بیش به آن پرداخته، لابد میداند که حتی مبارزه ای نسبی و نیمه هم با دشمن مکار خون آشامی چون ملایان، هوشمندی و شناخت هرچه بیشتر هزارتوی توحش، فساد، شیادی و شارلاتانیزم آنان را میطلبد به ویژه در روزگار شرور پر آشوب و آشفته جهانی تهی از آرمان و اخلاق که در آن حتی تصور و تصویر درافتادن با هیولای پدیده گونه بنیادگرایی از نوع آخوندی، مو بر اندام راست و ذهن و درک را آشفته و به انحراف میکشد.