میلاد سال نو بر دوش نسیم بهاری
رسم آغازیدن رویش نو و نوین طبیعت
تولدی دوباره، پایان کهنه گی، آغازگر سالی نو
گرد و غبار روبی از روح و خویشتن خویش
تغییر و تحول به مراحل نیک تر و برتر
روشنایی بصیرت
بخود آیی وجدان
گامی بلندتر بسوی تکامل