ظریف، سخنگوی برون مرزی آخوندها بازهم به بهانه شرکت در یک نشست مجمع عمومی ملل متحد خودش را به نیویورک رسانید تا بازهم به مماشاتگران اطمینان دهد که هنوز هم اهل معامله و مذاکره با همان متد اوبامائی است!.