هر چه حکومت آخوندی بیشتر در منجلاب خودساختۀ فساد و جنایت فروتر می رود، در نقطۀ مقابل خورشیدِ درخشان آزادی و رهایی از افقهای دور دست نمایانتر می شود و بالاتر می آید.