با دیدن تصاویر و کلیپها از وضعیت مردم سیلزده و ستم­زده، بیدفاع و بی پناه، گریه خردسالان، ناله کهنسالان، انسانهای درمانده و تدفین مختصر دارائی آنها از یک سو و تلاش و همیاری مددکاران مردمی از سوی دیگر بغض در گلویم خفه میشود و اشک درچشمانم جاری.