"... خامنه ای: لازم نکرده. عوض این ویدیوها برو برنامه تلویزیونی صدای امریکا را ببین که چطور با هر حیله ای شده از ما در مقابل ضد انقلاب حمایت می کنن. همین برنامه "شطرنج" هروقت حرف مهمی داره حتما دوسه نفر از ما ها نظیر همین صادق آقای زیبا کلام و دارو دسته نایاک را هم می آورد که یک وقت چیزی به جیب مجاهدین ریخته نشه..."