مهرداد هرسینی:‌ نیاز «مقام معظم» به قدرت نمایی کاذبپرتاب موشک بالستیک تحت پوشش «ارسال ماهواره» از سوی سپاه، اکنون این سوال را در میان بسیاری از ناظران بین المللی پدیدار کرده که خامنه ای بواقع در این شرائط بحرانی داخلی و در حالی که شیرازه های جامعه بدلیل رشد قربانیان کرونا و نبود امکانات درمانی، پزشکی و معیشتی در حال از هم گسستن میباشد، بدنبال چه هدفی است؟.

نصرالله مرندی: خشم و جنون یک خودفروخته مفلوک(ایرج مصداقی)

 

  • ˜برای بستن گریزگاههای دژخیم (حمید نوری)سازمان و هواداران هر کاری توانستند کردند و باز هم خواهند کرد. شماری شهادت دادند و شمار بیشتری آماده شهادت دادن هستند تا رژیم نتواند او را فراری بدهد