مردم ایران بعد از ۴ دهه درد و رنج و بعد از بارها قیامهای بی سرانجام که به از دست دادن جان جوانهائی بی نظیر منجر شد از دوسال پیش پا به دوران جدیدی گذاشتند وبه قیام هائی دست زدند که هم سران رژیم و هم جهان را به حیرت واداشت.


باید خودم را برای امتحان های سه ماهه دوم آماده می کردم. برای همین، عصر ها که از مدرسه بر می گشتم میرفتم مسجد و تا حدود ساعت هشت شب درس می خواندم. بطور معمول هم اول سری به مشتی نوروز می زدم و چند دقیقه ای با هم از همه جا حرف می زدیم.