هادی مظفری: درد نامه


صحنه های دردناک و غم انگیزی هستند، تصاویری که کودک و پیر و جوان ایرانی را که همانند برگهای خزان زده از تاراجِ کرونا، در کوچه و خیابان و متروها و پاساژها بی هیچ پناهی فرو افتاده، در معرض دیدِ عموم قرار می دهند.