اواخر شهریورماه سالگرد نهمین سال درگذشت ستار لقایی نویسنده مبارز و دوست خوب مقاومت و مجاهدین بود. به عنوان عضوی از خانواده مقاومت، ضروری دیدم با یادآوری خاطره او، یک بار دیگر از مبارزه او با تمامیت جمهوری آخوندی حمایتهای بی دریغش از مقاومت قدر دانی کنم.