چند اتفاق در روزهای اخیر در خور توجه است، به این علت که درست در ارتباط با وضعیت سیاسی کشور است، موضوعاتی به سرعت رسانه ای شدند و تقریبا نبود رسانه ای چه داخل کشور و یا خارج که این موضوعات را پوشش ندهند.