مردم ایران بعد از ۴ دهه درد و رنج و بعد از بارها قیامهای بی سرانجام که به از دست دادن جان جوانهائی بی نظیر منجر شد از دوسال پیش پا به دوران جدیدی گذاشتند وبه قیام هائی دست زدند که هم سران رژیم و هم جهان را به حیرت واداشت.