آهای، آهای ای بچّه جان!
 عباس یمینی شریف
 همۀ کسانی که از سال ۱۳۲۲ به بعد به مدرسه رفته و می‌روند، یک یا چند شعر از عباس یمینی شریف (زادۀ اول خرداد ۱۲۹۸ ـ درگذشتۀ ۲۸آذر ۱۳۶۸ شمسی) را در کتابهای درسی خود خوانده اند.