«... وصیّت مصدّق چه بود؟ او وصیّت کرده بود که پس از مرگ، در کنار شهدای پاکباز مردم ایران که جهت اِبقای حکومت ملی و عقب راندن محافل وابسته به استعمار، در روز تاریخی سی ام تیرماه هزار و سیصد و سی و یک، مردانه به شهادت رسیده بودند و پرچم نهضت ضداستعماری را از سقوط بازداشته بودند، مدفون گردد.

ملک الشعرای بهار (زادروز: ۱۸آذر۱۲۶۵ در مشهد ـ درگذشت: اول اردیبهشت۱۳۳۰ شمسی در تهران)، قصیدۀ «بلای گل» را در سال ۱۲۸۷ـ (در ۲۲سالگی) در مشهد سرود و در آن کوچه های پر از گل شهر زادگاهش را توصیف کرد.

جشن نوروز در دربار ناصرالدین‌شاه قاجار
 «...از یک ماه به عید مانده در سراسر شهر، خاصه در اندرون شاهی، وَلوَله شعف ‌آمیزی حکمفرما و بساط عیش و سرور برپا بود. اتاق‌ها رُفته و تمیز می‌گردید و هر کس به قدر مقدور در فکر تهیۀ جامه‌ های نو و زیور و آرایشهای نوین بود.