«بله، کار از کار گذشته، مبارزات انقلابی مردم حکمت پوشالی مبارزۀ مسالمت آمیز را برای ابد به طاق نسیان سپرده است. پیشرفت لحظه به لحظۀ مبارزات قهرآمیز یک سال گذشته، امروزه روز دارد شکل یک انقلاب مسلّحانه را پیدا می کند. و این ناگزیریِ سرنوشت محتوم مردم ایران است که، بی هیچ رابطه و وابستگی به قدرتهای بزرگ و بلوکهای شرق و غرب، تنها و تنها به اتّکای نیروی خود با دست خالی به میدان آمده اند و نه تنها در مقابل چکمه پوشان و جلّادان رژیم بل که در برابر بزرگترین امپریالیسم جهانی قد علم کرده اند.