همبستگی حامیان مقاومت و ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف جان با قیام سراسری مردم ایران در روز شنبه ۲۳ دی

اسلو در مقابل پارلمان نروژ

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام سراسری ایران در کشورهای مختلف

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام سراسری ایران در کشورهای مختلف

رم - ایتالیا

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام سراسری ایران در کشورهای مختلف

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام سراسری ایران در کشورهای مختلف

وین - اتریش

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام سراسری ایران در کشورهای مختلف

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام سراسری ایران در کشورهای مختلف

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام سراسری ایران در کشورهای مختلف

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام سراسری ایران در کشورهای مختلف

یوتوبری - سوئد

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام سراسری ایران در کشورهای مختلف

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام سراسری ایران در کشورهای مختلف

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام سراسری ایران در کشورهای مختلف

مالمو - سوئد

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام سراسری ایران در کشورهای مختلف

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام سراسری ایران در کشورهای مختلف

 آرهوس - دانمارک

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام سراسری ایران در کشورهای مختلف

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام سراسری ایران در کشورهای مختلف

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام سراسری ایران در کشورهای مختلف

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام سراسری ایران در کشورهای مختلف

دانمارک

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام سراسری ایران در کشورهای مختلف

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام سراسری ایران در کشورهای مختلف

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام سراسری ایران در کشورهای مختلف