ادامه کارزار جهانی ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران - آمریکا، کانادا،‌ استرالیا، اتریش، نروژ، سوئٔد، هلند، رومانی

 واشنگتن مقابل کاخ سفید

 

ادامه کارزار جهانی ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران

ادامه کارزار جهانی ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران

سانفرانسیسکو

ادامه کارزار جهانی ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران

ادامه کارزار جهانی ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران

ادامه کارزار جهانی ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران

ادامه کارزار جهانی ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران

ادامه کارزار جهانی ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران

تورنتو

ادامه کارزار جهانی ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران

ادامه کارزار جهانی ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام سراسری مردم ایرانا

اتاوا - مقابل پارلمان فدرال

ادامه کارزار جهانی ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران

ادامه کارزار جهانی ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران

مونترال

ادامه کارزار جهانی ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران

ادامه کارزار جهانی ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران

ونکوور

ادامه کارزار جهانی ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران

ادامه کارزار جهانی ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران

استرالیا- سیدنی

بخارست - مقابل سفارت آخوندی

ادامه کارزار جهانی ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران

ادامه کارزار جهانی ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران

اسلو - مقابل پارلمان نروژ

ادامه کارزار جهانی ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران

ادامه کارزار جهانی ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران

ادامه کارزار جهانی ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران

وین - اتریش

ادامه کارزار جهانی ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران

لاهه - هلند

ادامه کارزار جهانی ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران

ادامه کارزار جهانی ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران

ادامه کارزار جهانی ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران

لانگ بیج - کالیفرنیای جنوبی

ادامه کارزار جهانی ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران

ادامه کارزار جهانی ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران