همبستگی جمعی از حامیان مقاومت در مالمو با قیام مردم ایران

همبستگی با قیام مردم ایران در مالمو - سوئد

همبستگی با قیام مردم ایران در مالمو - سوئد