گرامیداشت ۱۹ بهمن عاشورای مجاهدین توسط جمعی از اشرف نشانان در کلیسای بزرگ کپنهاگ