جمعی از ایرانیان آزاده در هوستون با برگزای یک تجمع در مرکز شهر حمایت و همبستگی خود را با قیام مردم ایران اعلام کردند.