جمعی از ایرانیان آزاده در بوروس روز شنبه ۵ اسفند، با برگزاری یک تجمع، همبستگی خود را با قیام مردم ایران اعلام کردند.

همبستگی با قیام مردم ایران در سوئد - بوروس

همبستگی با قیام مردم ایران در سوئد - بوروس