برگزاری جلسه و نمایشگاه مقاومت زنان در ایران علیه بنیادگرایی، توسط حامیان مقاومت ایران بمناسبت روز جهانی زن در اسلو با شرکت زنان حامی مقاومت ایران، هواداران سازمان مجاهدین خلق و نمایندگانی از پارلمان نروژ و آقای پرویز خزائی

 

گردهمایی  و نمایشگاه قیام زنان در نروژ بمناسبت روز جهانی زن

گردهمایی  و نمایشگاه قیام زنان در نروژ بمناسبت روز جهانی زن

گردهمایی  و نمایشگاه قیام زنان در نروژ بمناسبت روز جهانی زن

گردهمایی  و نمایشگاه قیام زنان در نروژ بمناسبت روز جهانی زن

گردهمایی  و نمایشگاه قیام زنان در نروژ بمناسبت روز جهانی زن

گردهمایی  و نمایشگاه قیام زنان در نروژ بمناسبت روز جهانی زن