جمعی از هواداران مجاهدین خلق ایران در شهرهای سوئد روز شنبه ۱۲ اسفند با برگزاری تظاهرات همبستگی خود را با قیام مردم ایران اعلام کردند.

استکهلم

تظاهرات همبستگی با قیام مردم ایران در شهرهای سويد

یوتوبری

تظاهرات همبستگی با قیام مردم ایران در شهرهای سويد

تظاهرات همبستگی با قیام مردم ایران در شهرهای سويد

تظاهرات همبستگی با قیام مردم ایران در شهرهای سويد

تظاهرات همبستگی با قیام مردم ایران در شهرهای سويد

مالمو

تظاهرات همبستگی با قیام مردم ایران در شهرهای سويد

تظاهرات همبستگی با قیام مردم ایران در شهرهای سويد

تظاهرات همبستگی با قیام مردم ایران در شهرهای سويد

بوروس

تظاهرات همبستگی با قیام مردم ایران در شهرهای سويد

تظاهرات همبستگی با قیام مردم ایران در شهرهای سويد

تظاهرات همبستگی با قیام مردم ایران در شهرهای سويد

تظاهرات همبستگی با قیام مردم ایران در شهرهای سويد