همبستگی جمعی از ایرانیان آزاده در بروس در سوئد با قیام مردم ایران و خیزش کشاورزان دلیر ورزنه اصفهان -شنبه ۱۹ اسفند

همبستگی با قیام مردم ایران و کشاورزان بپاخاسته ورزنه اصفهان - بروس - سوئد

همبستگی با قیام مردم ایران و کشاورزان بپاخاسته ورزنه اصفهان - بروس - سوئد