همبستگی جمعی از هواداران مقاومت ایران در مالمو (سوئٔد) با اعتراضات گسترده اقشار مختلف مردم در شهرهای میهن

همبستگی با اعتراضات گسترده در ایران - مالمو - سوئد

همبستگی با اعتراضات گسترده در ایران - مالمو - سوئد