مونترال - کانادا- یکشنبه ۱۹ فروردین - همبستگی و حمایت از اعتراضات مردم بپاخاسته میهن در شهرهای مهین به ویژه در خوزستان و اصفهان

همبستگی با اعتراضات مردم بپا خاسته خوزستان و اصفهان در مونترال - کانادا

همبستگی با اعتراضات مردم بپا خاسته خوزستان و اصفهان در مونترال - کانادا

همبستگی با اعتراضات مردم بپا خاسته خوزستان و اصفهان در مونترال - کانادا