در نمایشگاهی از تصاویر قیام سراسری مردم ایران و ۳۹ سال جنایات رژیم آخوندی که در مقابل مجلس ملی فرانسه در پاریس برپا شد، تصاویری از ویران کردن و نابود کردن منابع، ثروتها و محیط زیست ایران بویژه در استان اصفهان به‌نمایش گذاشته شد.