روز شنبه ۱۲ خرداد، ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف جهان با برگزاری تجمع و تظاهراتها، همبستگی و حمایت خود را با گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس اعلام کردند. کانادا - سوئٔد- دانمارک- اتریش-نروژ

اسلو

همبستگی بین المللی ایرانیان آزاده با گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس

همبستگی بین المللی ایرانیان آزاده با گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس

اتاوا - کانادا

همبستگی بین المللی ایرانیان آزاده با گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس

همبستگی بین المللی ایرانیان آزاده با گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس

تورنتو - کانادا

وین - اتریش

همبستگی بین المللی ایرانیان آزاده با گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس

همبستگی بین المللی ایرانیان آزاده با گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس

استکهلم

همبستگی بین المللی ایرانیان آزاده با گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس

همبستگی بین المللی ایرانیان آزاده با گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس

یوتوبری - سوئد

کپنهاگ

همبستگی بین المللی ایرانیان آزاده با گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس

مالمو - سوئد

همبستگی بین المللی ایرانیان آزاده با گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس