محکومیت توطئه کثیف تروریستی رژیم آخوندی علیه گردهمایی بزرگ سالانه مقاومت توسط ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف

فراخوان به اخراج دیپلمات تروریست های رژیم آخوندی

کپنهاگ - دانمارک

محکومیت توطئه تروریستی رژیم آخوندی علیه مقاومت - دانمارک

محکومیت توطئه تروریستی رژیم آخوندی علیه مقاومت - دانمارک

محکومیت توطئه تروریستی رژیم آخوندی علیه مقاومت - دانمارک

رم - ایتالیا

 

یوتوبری - سوئٔد

آرهوس - دانمارک

بروس - سوئٔد