جمعی از ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در مالمو در سوئٔد روز شنبه ۶ مرداد با برگزاری یک تظاهرات در مرکز شهر حمایت خود را از اعتراضات سراسری در شهرهای میهن بخصوص اعتصاب سراسری و ادامه دار رانندگان کامیون اعلام کردند.