جمعی از حامیان مقاومت در سوئیس در شهر وینترتور با برگزاری نمایشگاه عکس و کتاب و جمع آوری امضا، جنایات رژیم ضدبشری آخوندی را افشا نموده و برای اعتصاب و اعتراضات سراسری در ایران حمایت جمع آوری کردند. پنجشنبه ۱۱ مرداد