روز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت جمعی از ایرانیان آزاده در بروکسل در محکومیت سفر جواد ظریف وزیر خارجه ملایان حاکم بر ایران به بروکسل، یک تظاهرات در مقابل مقر اروپایی اتحادیه اروپا برگزار کردند.

جمعی از ایرانیان آزاده در یوتوبری - سوئد روز شنبه ۲۲ اردیبهشت، با برگزاری یک تظاهرات در مرکز شهر، همبستگی و حمایت خود را با اعتراضات گسترده معلمان، کشاورزان، کارگران و غارت شدگان موسسات حکومتی در شهرهای میهن اعلام کردند.

جمعی از اشرف نشانان در اتاوا و تورنتو در کانادا روز شنبه ۲۲ اردیبهشت با برگزاری تظاهرات، همبستگی و حمایت  خود را از اعتراضات گسترده معلمان، کشاورزان و دیگر اقشار مردم ایران علیه ستم و چپاول حکومتی اعلام کردند.

جمعی از جوانان حامیان مقاومت در لوکزامبورگ روز شنبه ۱۵ اردیبهشت با برگزاری یک تجمع و نمایشگاه عکس و کتاب افشاگرایانه علیه جنایات رژیم ضدبشری آخوندی حاکم بر ایران  را افشا کردند.