روز شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ مراسم بزرگداشت حماسه ۱۹ فروردین ۱۳۹۰ و حمایت از قیام سراسری مردم ایران بویژه تظاهرات هموطنان به جان آمده در خوزستان و اصفهان در دروازه براندنبورگ برلین با حضور اعضا و هواداران مجاهدین و مقاومت ایران و خانواده شهیدان ۱۹ فروردین برگزارشد.

در نمایشگاهی از تصاویر قیام سراسری مردم ایران و ۳۹ سال جنایات رژیم آخوندی که در مقابل مجلس ملی فرانسه در پاریس برپا شد، تصاویری از ویران کردن و نابود کردن منابع، ثروتها و محیط زیست ایران بویژه در استان اصفهان به‌نمایش گذاشته شد.

روز شنبه ۱۸ فروردین، کنسرت بهاری خانم گیسو شاکری، با حضور ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت و نمایندگانی از پارلمان نروژ در اسلو اجرا شد.