به مناسبت روز جهانی حقوق بشر کنفرانسی در پارلمان کانادا روز سه شنبه ۵ دسامبر با عنوان «سیاست کانادا و رژیم ایران»، «رکورد دار اعدام جهان و حامی دولتی تروریسم» به دعوت کمیته کانادایی دوستان ایران دمکراتیک برگزار شد.