حاکمیت پلید و فاسد و نالایقِ آخوندی همچنان از مردم بی گناه و بی پناه سرزمین ما قربانی می گیرد و مادام که بر سر کار است، در بر همین پاشنه خواهد چرخید. برای به زیر کشیدنِ این درنده خوترین هیولای تاریخ میهن، به پا خیزیم.

تسلیت به تمامی مصیبت دیدگان میهنم، در فروردینی که شکوفه نداشت.

همچون سیلابی عظیم که خار و خاشاک را
از سر راه بر می دارد و به پیش می رود
طغیان خواهیم کرد
در هر کوی و برزن و خیابان
بر سرتان فرود خواهیم آمد
آنگونه که نفس
 در سینه های مالامال از کینه تان
حبس گردد
و گل و لای، دهانهای یاوه گوی تان را
در هم دوخته و تخته کند
شاید در آن لحظات سخت به خاطر آورید
مادری را که در لابلای سیلاب سهمگین
دخترک معصومش را جستجو می کرد
و نمی یافت
پسرکهایی را که از بیم خشم امواج
بر تیرکی چنگ زده بودند
ناگاه از جا کنده و در غرقابی گل آلود
فرو رفتند
یا شاید به خاطر آورید
زخمهای عمیقی را که بر تن سر زمین من
برای چپاول و غارت تا ابد
به یادگار، برجای گذاشتید
نفرینِ تمامی قدّیسانِ عالم بر شما باد،
که نه کوه، نه آب نه خاک نه جنگل و نه هوا
هرگز از گزند شمایان خلاصی نیافته اند
همانگونه که
نه زن، نه مرد، نه پیر و نه جوان
 ***
طغیان خواهیم کرد
با امواجی از خشم و نفرت
از هر سد و مانع و دیواری
که در اطراف خویش، بنا کرده اید
عبور خواهیم کرد
و تا فرو فرستادنتان به قعر فاضلابِ تاریخ
از حرکت و خروش و جوشش
باز نخواهیم ایستاد
طغیان خواهیم کرد
طغیان خواهیم کرد
طغیان خواهیم کرد