این نه اسلام است و اینان هم مسلمان نیستند

 

این نه اسلام است و اینان هم مسلمان نیستند
فرقه شرند و شیطان، اهل ایمان نیستند

دشمن یزدان و انسانند، دیوان دروغ

جز بدنبال گسست خلق و قرآن نیستند

کرکس و کفتار و مارو گرگهای مست و هار

لحظه ای از کرده های خود پشیمان نیستند

سربریدند اعتماد و اعتقاد خلق را

وز جنایت هر چه باشد رویگردان نیستند

کشت کردند این بلا را سالها در خاک ما

جز بدنبال فروپاشی ایران نیستند

در لباس باوری دیگر ز انسان و خدا

ضد انسانند و باورمند یزدان نیستند

گله ای میمون وحشی در لباس آدمند

وهم این داری که انسانند؟ انسان نیستند

سروهای میهنم اما در آماج تبر

شعله های سرکشند از چشم پنهان نیستند

از زمستان گرچه اندی مانده اما رفتنی است

غنچه ها از بیم وی سر در گریبان نیستند

لحظه سرخی که برخیزد ز جا امواج سرو

میگریزند این کلاغان اهل طوفان نیستند

این نه اسلام است و اینان هم مسلمان نیستند
فرقه شرند و شیطان، اهل ایمان نیستند