بامید آزادی خلق ایران

این نظام ضد انسان دشمن ایرانی است

 باورش بر خون و مرگ و نفرت و ویرانی است

سفره های خالی و انسان از فردا تهی

ریشه های قدرت این سازه شیطانی است

تیغ استبداد و تبعیض و روانکوبی و فقر

شیوه دینخوارگان تیره ذهن جانی است

چاره این ائتلاف نحس کفتار و ملخ

شورشی مومن بانسان، خیزشی طوفانی است

چنگ در چنگ هیولا، شورش بر اهرمن

اعتقاد بر تکامل، باوری یزدانی است

زندگانیباوران میهنستایان مژده باد

با تباهی گاه رودرروئی پایانی است

این نظام ضد انسان دشمن ایرانی است

 باورش بر خون و مرگ و نفرت و ویرانی است